Det livsviktiga föreningslivet

Kommunen har utöver ansvaret för skola och omsorg också intresse av ett aktivt och väl fungerande föreningsliv som utgör bas för upplevelser, idrott, kultur, konst och musik. Ett stort ansvar åligger också kommunen att stötta viktiga samhällsinsatser, exempelvis Kvinno- och tjejjourer och RIA - Hela människan.

Ett aktivt föreningsliv har tydliga positiva effekter. Det märks på såväl barnens skolresultat, våra äldres trivsel som möjligheten att bibehålla sin fysiska och mentala förmåga. Inom det ideella föreningslivet får våra barn lära sig ta ansvar, att vara en del av något större. På samma vis ges övriga kommunmedlemmar möjlighet till upplevelser, sociala kontakter och därmed ett friskare, mer innehållsrikt liv.

Föreningslivet i Enköping står på ideell grund och engagemanget och tiden som läggs ner av otaliga frivilliga krafter är ovärderlig. En kommunal krona satsad på föreningslivet, återbetalas mångdubbelt genom det ideella arbete som kommer oss alla till del.

Samarbete mellan föreningslivet och kommunen behöver stärkas och dialogen behöver förenklas och öka. Att undersöka föreningsdrift av kommunala anläggningar och att ta principiell ställning för IOP-avtal är en bra start.

  • Samverkan mellan kommunen och civilsamhällets aktörer har ett viktigt värde för kommunen på kort och lång sikt. Genom att kommunen tar tillvara på engagemang hos ideella och idéburna krafter så stärks dessa i sitt engagemang. Därför föreslår vi att Enköpings kommun uttalar principiellt stöd för partnerskap med ideella och idéburna organisationer enligt modellen IOP-avtal.
  • Upplevelsenämnden får i uppdrag att utreda hur administrationen kan förenklas för föreningslivet samt presentera förslag för hur dialogarbetet kan förbättras.
  • Socialnämndens föreningsbidrag återställs till 2019-års nivåer.
  • För att kunna bevara ett rikt föreningsliv på landsbygden men också för att kunna utveckla kommunala verksamheter där anser vi att gamla brandstationer ska bevaras i kommunal ägo och göras tillgänglig för föreningar som så önskar.
facebook Twitter Email