En trygg ålderdom för alla

Sverige har länge haft ett av världens bästa välfärdssystem och det märks också i Enköping. Vi är friskare och starkare längre upp i åren. Trots detta kan krämpor och funktionsvariationer under våra liv begränsa oss och förhindra vår frihet.

Det stora flertalet av oss kommer någon gång under livet hamna i en situation där vi behöver stöd för att klara vardagen. Att kunna känna trygghet och meningsfullhet i vardagen även när man blir äldre, sjuk eller har ett funktionshinder ska vara en självklarhet.

För oss socialdemokrater är det folkhemstanken om den generella välfärden som ska ligga till grund för äldrepolitiken. En trygg välfärd för alla är vår paroll. Rätten till insatser när man behöver dem tar vi som samhälle ett gemensamt ansvar för, oavsett plånbokens storlek.

Omsorg av bästa kvalitet är en självklar del av ett starkt samhällsbygge. För oss socialdemokrater är även det förebyggande arbetet en viktig del så att alla känner att det i Enköping är möjligt att ”leva till dess man dör”.

Förebyggande insatser bidrar till såväl till individens välbefinnande som till att kostnader för vård kan hållas tillbaka. Äldreomsorg av bästa kvalité är en självklar del av ett starkt samhällsbygge. 2021 återkommer möjligheten för kommunen att söka statsbidrag för Äldreomsorgslyftet. Det syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid anställd är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska även under 2021.

  • När fler i vår personal arbetar heltid så minskar rekryteringsbehov, jämställdheten ökar och yrket blir mer attraktivt. Det finns också ett stort behov av att säkerställa kvalitén för omsorgen av våra äldre. Därför ska Enköpings kommun arbeta aktivt med att få ner antalet delade turer inom äldreomsorgen och hemtjänsten med målet att helt ta bort dem till 2023.
  • I Enköping får idag vårdtagare med hemtjänst i snitt besök av 18 vårdanställda under en 14-dagars period. Det innebär att Enköpings kommun tillhör de 25 % sämsta i landet. Det stora antalet besök av olika vårdanställda medför ökad risk för spridning av lätt överförbar infektionssjukdom. Arbetsbelastningen för personalen medför dessutom risk för sjukskrivningar. Därför ska Enköpings kommun säkerställa att vårdtagare inte får besök av fler än 12 olika hemtjänstpersonal under en 14-dagars period.
facebook Twitter Email