En likvärdig skola

Socialdemokraterna är övertygade om att alla elever kan lyckas i skolan om de bara får chansen att visa sin fulla potential. Skolans viktigaste uppdrag är att eleven når kunskapsmålen och dessutom stärks i självförtroende och framtidstro. Det är aldrig eleven som misslyckas, det är skolan och i slutändan kommunen som inte gett eleven rätt förutsättningar att lyckas.

En likvärdig skola, i staden likväl som på landsbygden, innebär också en jämlik och jämställd skola. Vi ser idag en samhällsutveckling med ett allt hårdare socialt klimat, där teknikutveckling och nya informationskanaler tenderar att rasera de demokratiska värderingar vårt samhälle är byggt på.

En skola som görs tillgänglig för alla, där elever har rätt till samma kunskaper, skapar också förutsättningar att fostra och forma morgondagens ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare. Enköpings kommun har dessvärre utmärkt sig för att ha en förhållandevis låg skolpeng vilket påverkar likvärdigheten i skolan.

Enköpings kommun har i uppdrag att bevaka den stigande arbetslösheten. Arbetslösheten drabbar inte bara dem som nu blir eller har blivit av med jobbet – om arbetslösheten biter sig fast riskerar vi även finansieringen av vår välfärd med fokus på skola, äldre och föreningsliv. Under de närmsta åren ska kommunen bygga en ny gymnasieskola som kommer att ge stort mervärde för Enköping.

Gymnasieskolan är ett centrum för en stärkt framtidstro hos elever och en säkrad kompetensförsörjning i framtiden. Kommunens olika delar av vuxenutbildning såsom SFI, Komvux och yrkeshögskolan samlas i ett centrum för vuxenutbildning med möjlighet till ökat samarbete med gymnasieskolan.

  • Skolans jämlikhetsuppdrag handlar om att ge alla elever, oavsett bakgrund, likvärdiga förutsättningar att klara skolan och nå höjda kunskapsresultat. Därför föreslår vi att likvärdigheten är ledande i fördelningen av skolans resurser i Enköpings kommun.
  • Nuvarande konstruktion med skolpeng är inte optimal. Det krävs ett bättre system med tilldelning efter behov. Därför föreslår vi att anslagen till skolorna ska ses över så det blir en mer rättvis fördelning mellan de kommunala skolorna och friskolorna.
  • Det är viktigt att barn deltar i förskolans verksamhet, för sin utveckling och inte minst för sin egen språkutveckling. Därför föreslår vi att uppsökande verksamhet ska övervägas för att nå alla barn. Här har öppna förskolan en central roll.
  • 20 timmars förskola till barn med föräldralediga- eller arbetssökande föräldrar kvarstår som en viktig välfärdsinsats under 2021.
facebook Twitter Email